Kostnad 2010


Deloitte Finansiell analyse

Gitt forutsetningene fremstår Sande Fastlandssamband som et lønnsomt prosjekt.  Vi ser at utgifter knyttet til bygging og drift av fastlandssambandet er langt lavere (1.878 MNOK) enn utgiftene som MRFK vil få dersom fergedriften videreføres. Merk at disse tallene er i 2020-kroner, forutsetter 2,0% inflasjon og ser på prosjektet over en 45-års driftsperiode. • Det er rimelig å legge til grunn at vegen vil ha en bruksverdi ut over denne perioden, men at det i tilfelle vil måtte påregnes noe større vedlikehold/reinvesteringer. Disse vil i tilfelle måtte sammenstilles med sparte utlegg til drift av ferge (fra år 46 og utover). • I de første årene av fastlandssambandets driftsfase (2026-2042) har prosjekt et finansieringsgap (årlig økt utgift for fylkeskommunen) på totalt 113 MNOK (2020-kroner), Unntaket er i 2025 hvor sparte kostnader (avdrag og renter) på NOKM 20 inntreffer som følge av at nødvendige investeringer til oppgradering av fergekaier kan bortfalle. • Fra 2043 er sparte fergeutgifter (inkl. fergekompensasjonsmidler) større enn kostnadene knyttet til finansiering (renter og avdrag) og drift-og vedlikehold av vegen. • Netto besparelse over prosjektets levetid tilsvarer totalt 199 MNOK (2020-kroner)

 

Økonomi 2007

Kostnader for tunnel og bru/fylling er pr november 2007 slik:

Fylling/lågbru frå Kvamsøy til Voksa (med ei bru på 12m seglingshøgde) er stipulert til kr 160 000 000,-
Tunnel Voksa - Åram (avstand 2100m) kr 220 000 000,-
Sum byggekostnader kr 380 000 000,-

Når sambandet vert bygd vil det vere ein fylkesveg. Det vert såleis Møre og Romsdal fylke som må finansiere denne vegen. Denne summen som står ovanfør er prisar med moms. Fylket vil få att momsen. Men sidan einskilde kostnader ikkje er momsberrekna (masseuttak) vert snitten som ein får att omlag 12 % eller deromkring.

Nettokostnad vert då 380 mill minus momsrefusjonen på 47 mill == 333 mill

Frå trøndelag fylkeskommune kjenner vi til at ein har fått 25 år nedbetaling på fylkesvegar.

Årleg beløp til nedbetaling vert då 333 mill delt 25 år som gir oss beløp på 13,32 mill pr år.

Slik er matematikken, men i den økonomiske verda er situasjonen annleis. Pengane må lånast og dette vil då koste M & R fylke: Lån 333 mill 5,6 % rente = 24,5 mill pr år.

Sande kommune har dedikert (sett av) 20 mill og det er håp om at Vanylven og td Tussa også vil kunne yte eit kontantbeløp i mill klassen. Dette reduserer lånebehovet. For kvar 10 mill ein slepp å låne vert dei årlege kostnadane redusert med 750 tusen pr år. (Dvs at pr i dag vil låneutgiftene vere 23 mill pr år og håp om fleire reduksjonar)

 

FORSLAG til korleis Møre og Romsdal fylke skal kunne finansiere sambandet til øyane i Sande er som før med hjelp av innspringar i drift av ferje, ambulane og kommunale tenester. Klikk på presentasjonen.