Samrøystes vedtak i Samferdselsutvalet - 04.03.2020

1. Samferdselsutvalet ser at Sande fastlandsamband er tilstrekkeleg utgreidd jamfør beslutningspunkt B0, og godkjenner at prosjektet kan gå vidare til fase 2 konseptval. Utvalet har ikkje gjort ei vurdering av i kva grad prosjektet er sjølvfinansierande

2. Før prosjektet kan vurderast for beslutningspunkt B1 (konseptval) må det gjennomførast ekstern og uavhengig kvalitetssikring av konseptet (KS1) jf. prosedyren.

3. Samferdselsutvalet ber Fylkeskommunedirektøren om å søke Vegdirektoratet om forhåndsgodkjenning av sikkerhetsgodkjenning med stigningsgrad på Sande Fastlandssamband med inntil 8 %.

4. Samferdselsutvalget ber om at det utarbeides klima- og miljøbudsjett for prosjektet, og at prosjektet vektes mot nasjonale klimamål, i tråd med fylkestingets enstemmige vedtak for kryssing av Romsdalsfjorden (T-78/19).


Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2019