Møte med Vegvesenet og administrasjon M&R samferdselsavdelinga

Tysdag 3. november fekk vi rapporten frå Aas - Jakobsen. Vi gjekk i gjennom den saman med Svein Solbjørg. Den viser at kostnadane med bru /fylling vert høgre enn tidlegare berekningar. Slik tala ligg i dag er det bob bob om ein vel tunnel eller fylling/bru + tunnel. Ein treng ein ny gjennomgang av tala. Dette vert gjort av vegvesenet og Aas- Jakobsen. Dette arbeidet vert ferdig først på vårparten. Når dette er gjort veit ein kva alternativ som skal utgreiast vidare. Det er muleg at begge alternativa vert med i konsekvensanalysa. Svein Solbjørg skisserte eit løp vidare for selskapet. (ved max uttelling) 2010 - kommunedelplan + konsekvensanalyse  2012 ferdigstilling av desse. Parrallelt med dette må finansieringa kome på plass. Fylke og kommuner. Vidare utlysing for annbud 2013. (Men erfaringsmessig tek tinga meir tid enn opptimal framdrift.)

Møte med fylkeskommunen og statensvegvesen

Tysdag 3. november har vi invitert oss på møte med sentrale personar i fylket. Frank Sve, Olav Brattland,Arild Fuglseth,Svein Solbjørg og Jørn Hasselø

Har derfor eit ønskje om at  vi kan gjere desse vala då: 

v  Endeleg val av trase

v  Finansiering av kommunedelplan/konsekvensanalyse


Generalforsamling for 2008