Generalforsamling i Sandefastlandssamband 2014

Den 20. mai 2015,  kl 17.30 vert det generalforsamling på Sande rådhus Larsnes.

Generalforsamlinga vil ta opp dei vanlege sakene som økonomi og val. Ein vil då også kome inn på framtidsplanar i sambandet.

 Årsrekneskap

Kommunedelpanen er no klar til å sendast til planmynde

Norconsult har laga ein kommundelplan/konsekvensanalyse. Denne er ferdig i desse tider.

Selskapet vil på første styremøte i mai avgjere kva trace som ein anbefalar kommunane å jobbe vidare med. På Kvamsøya og på Voksa er det berre eit alternativ til påhogg for tunnelen, medan det på Åram er to. (Åram stadion og Åramsvika).

Vi ventar no på ferjeavløysingsproposisjonen (12. mai) Dette avgjer om fylkeskommunen får behalde ferjeavløysingsmidla i 30 - 40 år etter at ein får tunnel. Dette er heilt avgjerande for vår finansiering.

Møte med Vegvesenet og administrasjon M&R samferdselsavdelinga